نمونه سوال درس تاریخ اسلام

 

1- اعراب عاربه ،مستعربه و بائده لقب كدام يك از ساكنين شبه جزيره عربستان بود.

 

2-  سرزمين عربستان از لحا ظ عوارض جغرافيايي به چند دسته تقسيم مي شد نام ببريد.

 

3- سرزمين عربستان از جهت شرايط اقليمي به چند دسته تقسيم مي شد .وي‍‍ژگيهاي موجود درهر  منطقه را تشريح كنيد.

 

4- دولتهاي شكل گرفته در جنوب عربستان( پيش از اسلام )را معرفي كنيد.

 

5- ايرانيان چگونه در يمن به حكومت دست يافتند .اين حكومت تا چه زماني ادامه داشت.

 

6- مهمترين دولت هاي شكل گرفته در شمال عربستان را نام برده و مهمترين  اقدامات آنان را توضيح دهيد.

 

7- مهمترين عوامل تشكيل دولت در شمال عربستان (پيش از اسلام) را توضيح دهيد.

 

8- اعراب شمال عربستان به چند دسته تقسيم مي شدند نام ببريد.

 

9- در خصوص اخلاق ،آداب و عادات اعراب جاهلي ساكن در شمال عربستان توضيح دهيد.

 

10- واژه عرب به چه معناست و اين واژه توسط چه كساني در قبل از اسلام بكار رفته است.

 

11- اديان و اعتقادات رايج در عربستان قبل از ظهور اسلام را معرفي كنيد.

 

12- موقعيت شهر مكه تا چه اندازه در گسترش اسلام موثر بوده است . با ذكر چهار مورد بررسي نماييد.

 

13- اوضاع اجتماعي در شهر مكه مقارن ظهور اسلام چگونه بود. توضيح دهيد.

 

14- مهمترين حوادث روي داده در زندگي پيامبر( قبل از بعثت ) چه بود ،نام ببريد.

 

15- شرايط دوران سيزده ساله حضور پيامبر در مكه (بعد از بعثت)را تشريح كنيد.

 

16- چرا اعراب در مقابل دين جديد مقاومت مي كردند. توضيح دهيد.

 

 

17- كدام يك از آيه هاي قران اعراب را از گرايش به دين جديد مي ترساند و چرا؟(با اشاره به مفاهيم آيات به اين سوال پاسخ دهيد.)

 

18- مشركين با چه شيوه اي در برابر پيامبر به مقابله بر خاستند.

 

19- اولين ايمان آورندگان به پيامبر اسلام از لحا ظ اجتماعي داراي چه مشخصاتي بودند.

 

20- چرا پيامبر به مسلمانان دستور هجرت به حبشه را داد.(چرا هجرت و چرا حبشه)   توضيح دهيد.

 

21- چرا پيامبر از مكه مهاجرت كرد. شرايط حاكم بر مكه را تشريح كنيد.

 

22- شهر يثرب قبل از مهاجرت پيامبر داراي چه شرايط سياسي و اجتماعي بود توضيح دهيد.

 

23- ديدارهاي پيامبر با مردم مدينه قبل از هجرت در چند مرحله صورت گرفت و منجر به چه پيمانهايي شد. توضيح دهيد.

 

24- مهمترين اقدامات پيامبر در اولين سال ورود به مدينه را نام ببريد.

 

25- اقوام يهود ساكن در مدينه را معرفي نموده و بنويسيد در مقابل پيامبر و دين جديد چگونه رفتار كردند و عاقبت كار آنان چه شد.

 

26- چرا اقوام يهود ساكن در مدينه در مقابل پيامبر ايستادند.با ذكر چهار دليل بررسي كنيد.

 

27- حادثه رجيع و بئر معونه چه حوادثي بودند و در چه زماني روي دادند.

28- آيا مردم مي توانستند در مقابل پيامبر راي و نظر خود را اعما ل كنند ،در چه مواقعي ؟با ذكر نمونه توضيح دهيد.

 

29- پيمان صلح حديبيه در چه سالي منعقد شد ،شامل چه مواردي بود و چه نتايجي براي مسلمانان بدنبال داشت.

 

30- چگونه صلح حديبيه زمينه هاي فتح مكه را درسال هشتم فراهم كرد توضيح دهيد.

 

 

31- مهمترين جنگهاي روي داده در مرزهاي روم را در زمان پيامبر فقط نام ببريد.

 

32- چرا پيامبران دروغين در اخرين سال زندگي پيامبر ظهور كردند.

 

33- مهمترين حوادث روي داده در سال دهم هجري را نام ببريد.

 

34- چرا پيامبر در مسير بازگشت از آخرين حج خود مردم را در غدير خم جمع كرد . عكس العمل مردم نسبت به اين واقعه چه بود. توضيح دهيد.

 

35- مهمترين احزاب متمايل به قدرت بعد از وفات پيامبر را معرفي كنيد.

 

36- عليرغم 23 سال تلاش پيامبر در خصوص گسترش دين اسلام چرا مسلمانان در مقابل جريان غدير خم ايستادگي كردند.

 

37- با ذكر چهار دليل شكل گير شوراي سقيفه بني ساعده را تحليل نماييد.

 

38- مهمترين حوادث روي داده در زمان خلافت ابوبكر را توضيح دهيد.

 

39- چرا امپراتوري ساساني نتوانست در مقابل هجوم اعراب مقاومت كند و شكست خورد .با ذكر دليل بررسي كنيد.

40- مهمترين دلايل پيروزي اعراب در شمال غربي شبه جزيره عربستان را نام ببريد.

 

41- مهمترين مشكلات بوجود آمده در دوران خلافت خليفه دوم را تشريح كنيد.

 

42- سياست اقتصادي خليفه دوم و سوم را مقايسه كنيد.

 

43- سياست اقتصادي خليفه دوم و امام علي (ع) را مقايسه كنيد.

 

44- مهمترين شاخصه هاي خلافت عثمان چه بود .توضيح دهيد.

 

45- چرا عثمان كشته شد.با ذكر دليل بررسي كنيد.

 

46- تعبير ابوذر غفاري از خلافت عثمان چگونه بود . توضيح دهيد.

 

47- -شرايط جامعه اسلامي در زمانيكه علي (ع) خلافت را پذيرفت چگونه بود . توضيح دهيد.

 

48- مهمترين دلايل پذيرش خلافت از طرف امام علي (ع) چه بود .توضيح دهيد چرا پيش از آن وي تلاشي براي بدست آوردن خلافت نكرد،چرا راي شوراي شش نفره عمر را نپذيرفت .

 

49- مهمترين احزابي كه در مقابل امام علي (ع) ايستادند را معرفي كنيد.

 

50- ناكثين چه كساني بودند وچرا در برابر امام علي (ع) ايستادند.

 

51- قاسطين چه كساني بودند ،چه اهدافي را تعقيب مي كردند و چرا در برابر امام علي (ع) ايستادند.

 

52- مارقين چه كساني بودند ،چگونه بوجود آمدند ،چه مي گفتند،و چه سرنوشتي پيدا كردند.

 

53- مهمترين مشكلات امام علي (ع) بعد از به قدرت رسيدن چه بود توضيح دهيد.

 

54- به نظر شما آيا حضرت علي (ع) در مدت پنج سال  خلافت خود موفق عمل كرد؟ارزيابي خود را از دوران خلافت علي (ع) بنويسيد .

 

55- در باره اصطلاحات زير توضيح دهيد :                                                      

يوم بعاث ،دارالندوه ،حلف الفضول ،بيعه الحرب،عقبه،مهاجرو انصار،غزوه سويق،دومه الجندل،الائمه من قريش،جنگ رده،ذي قار ،قادسيه ،فتح الفتوح،جزيه،مفتوح العنوه،هرمزان،عدناني و قحطاني،و...

 

56- مهمترين سازمانهاي سياسي كه بعد از شهادت امام علي (ع) در عراق حضور داشتند را معرفي كنيد.

 

57- بنا به روايت بلاذري ضمن اشاره به موارد صلح نامه ،دلايل صلح امام حسن (ع) را با معاويه بررسي كنيد.

|+| نوشته شده توسط استاد نجفی در جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷  |
 
 
بالا